Zpomalil se kvůli koronaviru legislativní proces povolování staveb?

František Brož

Jak výjimečný stav ovlivnil počet vydaných legislativních rozhodnutí týkajících se výstavby?

Pro potřeby developerů při přípravě jejich projektů sledujeme od roku 2015 všechna rozhodnutí a oznámení stavebních úřadů v Praze, která se přímo i nepřímo týkají developerské činnosti. Sledujeme všechna rozhodnutí týkající se rezidenční výstavby, kde vznikne alespoň jedna nová bytová jednotka. Dále sledujeme i významnější pozemní stavby, které mohou vznik nového projektu v budoucnu ovlivnit. Posuzovaný objem rozhodnutí vydaných stavebními úřady je k dnešnímu datu 4 985 dokumentů. Zdrojem jsou úřední desky uveřejněné na internetu.

Vliv koronavirové nákazy a nouzového stavu samozřejmě ovlivní i legislativní proces povolování staveb, a to jak u stavebních úřadů z personálních důvodů (např. hlídání dětí), kdy 75 % rozhodujících pracovníků jsou ženy, tak z důvodů omezení pohybu – odkládání místních šetření, veřejných projednávání apod. Dlouhodobě se pak projeví i ve zpomalení projektové přípravy a projednávání dokumentace u dotčených orgánů.

Pro vyhodnocení vlivu dané situace je aktuálně možné použít pouze období od 16. 3. 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav. K tomuto účelu je vhodné datum vydání dokumentu stavebním úřadem. Pro zjištění vlivu nouzového stavu na případné snížení administrativní „akceschopnosti“ použijeme porovnání všech vydaných dokumentů (z výše uvedené oblasti) za předešlé 3 roky ve vztahu k období 01-03/2020.

Výhodou je, že legislativní prostředí jako celek je celkem stabilní a v načítaných hodnotách vykazuje poměrně rovnoměrný nárůst. První tři měsíce se na celkovém ročním počtu rozhodnutí podílely zhruba čtvrtinou – nejméně 22,6 % v roce 2018 a nejvíc 25,8 % v roce 2017.

V porovnání dosažených počtů legislativních rozhodnutí I.Q 2020 nijak nevybočuje a dosahuje srovnatelných hodnot s předešlými třemi roky. Z tohoto celkového pohledu k žádnému propadu nedošlo, resp. leden byl pro rok 2020 velmi úspěšný a předčil i aktivity předešlých let. Ve druhém, ale i třetím měsíci dochází k poklesu a první čtvrtletí končí těsně za výsledky 2018. Jak ukazuje graf, únorové počty jsou oproti lednu nižší ve všech letech, zatímco březen opět znamená nárůst – tedy březen v předchozích letech. Letos se nárůst počtu legislativních rozhodnutí v půlce třetího měsíce výrazně zpomalil a je zde asi poprvé vidět vliv koronaviru.

Dech březen ztrácí právě ve své druhé polovině. Do 12. 3. byl naprosto v souladu s předešlými roky. Celkově se tak počet legislativních rozhodnutí v březnu smrsknul o 30 až 40 %. Pokud bychom ale porovnali pouze abnormální druhou půlku měsíce, byl by propad 50 až 60%.

V případě pokračujícího nouzového stavu jde tak předpokládat, že produktivita úřadů klesne na zhruba 45 % předešlých hodnot.

Zjišťovat vliv na dílčí výstupy legislativního procesu jako je počet stavebních povolení nebo zahájená společná řízení včetně počtu bytů by bylo zatím zcela neprůkazné, protože tyto výstupy jsou v čase značně nepravidelné.

Ztráta tempa jen u rozhodnutí ohledně rezidenční výstavby je pak také vidět od 12. března.

Co si o vývoji na trhu myslíte? Dejte nám vědět na našem Facebooku.