Zásady zpracování osobních údajů


1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Obsah dokumentu. Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údajů návštěvníků našeho webu a našich obchodních partnerů. Dozvíte se zde zejména jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na základě čeho tak činíme, komu je předáváme a také jaká máte v souvislosti se s jejich zpracováním práva. Veškerá zpracování osobních údajů probíhají v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, obvykle označovaným jako GDPR.

1.2. Naše postavení. Níže popsané činnosti zpracování osobních údajů provádíme v postavení správce my, společnost Dataligence s.r.o., se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha, IČO 24160130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 184201. To znamená, že my stanovujeme níže popsané účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

1.3. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

 1. identifikační údaje,
 2. kontaktní údaje,
 3. údaje o službách, které vám poskytujeme (například plán předplatného či nastavení našeho vztahu, včetně údajů o plnění služeb z naší i vaší strany),
 4. údaje, které vložíte do služby (zejména údaje o vašem portfoliu nemovitostí, hypotečních úvěrech, nájmech a případně údaje o vašich zájmech a preferencích v těchto oblastech),
 5. údaje o vzájemné komunikaci (zejména obsah a další data spojená s komunikací mezi námi a vámi),
 6. údaje o používání našeho webu (zejména IP adresa, údaje o vašem zařízení, údaje získané za využití cookies nebo údaje o tom, co provádíte na našem webu).

2. PROČ A JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?


UŽIVATELÉ

2.1.Plnění a uzavírání smluv. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. To zahrnuje aktivity zpracování, které jsou předmětem služby, kterou vám poskytujeme (zdarma či za úplatu), jako je například:

 1. porovnávání ceny bytů a nájmů,
 2. zjištění hodnoty své nemovitosti na základě vámi zadaných údajů, včetně spárování údajů s databází katastru nemovitostí,
 3. provádění kalkulací, analýz a poskytování informativních doporučení v kontextu zadaných údajů o vašem portfoliu nemovitostí a hypotečních úvěrech,
 4. přidávání veřejných nabídek nemovitostí a procházení a filtrování nabídek ostatních uživatelů, včetně tvorby inteligentních doporučení v oblasti možných příležitostí k nákupu nemovitostí.

2.2. Zákaznická podpora. Při vyřizování vašich případných požadavků zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb a zajišťování odpovídající podpory.

2.3. Ochrana právních nároků a vnitřní kontrola. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly.

2.4. Zasílání obchodních sdělení zákazníkům. Pokud od vás získáme podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s objednávkou nebo našimi službami, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci, ledaže jste toto zasílání odmítli.

2.5. Personalizované nabídky. Na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím našeho webu můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem vytváření personalizovaných nabídek týkajících se vašeho portfolia nemovitostí a hypotečních úvěrů, včetně občasného zasílání souvisejících obchodních sdělení, a to i elektronickými prostředky. Tento souhlas není podmínkou pro poskytnutí jakékoli další služby z naší strany a můžete jej kdykoli odvolat; tím není dotčena zákonnost dosavadního zpracování.

2.6. Předávání údajů k vyřízení hypotéky či v rámci koupě/prodeje nemovitosti. . Na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím našeho webu můžeme zpracovávat osobní údaje jejich předáním dalším subjektům v roli poskytovatelů hypotečních úvěrů nebo osob prodávajících/kupujících nemovitosti či zprostředkovatelů téhož, abychom vám ulehčili vyplňování formulářů a sjednávání takovýchto produktů a sdílení informací s vyjmenovanými subjekty. Tento souhlas je podmínkou pro poskytnutí této dílčí služby spočívající v účelu popsaném výše (bez nej nebudeme schopni údaje předat), avšak nejedná se o zákonný požadavek. Můžete jej kdykoli odvolat; tím není dotčena zákonnost dosavadního zpracování.

2.7. Spolupráce s affiliate partnery. Osobní údaje také můžeme potřebovat za účelem realizace spolupráce s našimi affiliate partnery, a to jak v roli doporučujícího subjektu, tak v roli příjemce zákazníků přes doporučení, a to na základě našich oprávněných zájmů na propagaci našich služeb prostřednictvím affiliate partnerů, doporučování našich obchodních partnerů v oblasti souvisejících služeb, a také na evidenci provedených konverzí mj. i za účelem vybírání a vyplácení provizí.

2.8. Statistiky a analýzy. Na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve vyhodnocování výkonu a optimalizaci našich služeb můžeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vytváření interních statistik a analýz. Dále můžeme data anonymizovat za účelem následného dalšího využití zobecněných informací, které při poskytování služeb získáme.

2.9. Předávání v rámci skupiny. Na základě našeho oprávněného zájmu na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely můžeme sdílet data obsahující vaše osobní údaje s dalšími společnostmi ve skupině.


NÁVŠTĚVNÍCI NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

2.10. Fungování webových stránek. Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme k zajištění jejich správného fungování vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb prostřednictvím internetu.

2.11. Zlepšování a rozvoj našich služeb.Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem měření návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, které nám slouží k hodnocení a rozvoji našich služeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a ve vývoji a optimalizaci našich služeb.

2.12. Online reklama.Pro zobrazování vám přizpůsobených reklam na našem webu a webových stránkách třetích stran můžeme zpracovávat osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci.


V KAŽDÉM PŘÍPADĚ

2.13. Plnění našich právních povinností.V každém případě vaše osobní údaje zpracováme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených se zejména s archivací a poskytováním informací orgánům veřejné moci.


2. DOBA ULOŽENÍ

3.1. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení uvedených účelů zpracování osobních údajů. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme. Obvykle platí, že uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na možné nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Nad rámec výše uvedeného se uplatní následující zvláštní doby uchování osobních údajů:

 1. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
 2. Pro zasílání obchodních sdělení zákazníkům zpracováváme vaše osobní údaje, dokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete, anebo do uplynutí 2 let po ukončení našeho smluvního vztahu s vámi.
 3. Pro plnění právních povinností zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.

4. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY?

4.1. Zpracovatelé. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších subjektů v postavení zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Těmi jsou zejména:

 1. poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií,
 2. provozovatelé analytických a marketingových nástrojů.

4.2. Správci. V rámci výše popsaných aktivit můžeme předávat vaše osobní údaje i dalším správcům, kteří je následně mohou zpracovávat samostatně pro své vlastní účely. Těmi mohou být:

 1. banky v rámci vyřizování hypotéky,
 2. prodejci nemovitostí v rámci propojování vás s osobami nabízejícími nemovitosti či služby související s jejich koupí,
 3. další společnosti v naší skupině.

4.3. Pokud jde o naši spolupráci s affiliate partnery podílející se na doporučování našich služeb, tak ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů vystupujeme jako společní správci my a náš partner – tedy příslušný affiliate partner, od kterého či ke kterému přicházíte. Je tomu tak z důvodu, že zpracování Vašich osobních údajů za těmito účely je naším společným cílem. V této chvíli je naším affiliate partnerem společnost FLAT ZONE s.r.o., IČO 06682634, se sídlem Bucharova 2641/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5.

4.4. Jako společní správci jsme uzavřeli s provozovateli dohodu o rozdělení našich odpovědností spojených se zpracováním jakož i o spolupráci na vyřizování Vašich podnětů a požadavků spojených s tímto zpracováním. Platí, že my i jednotliví partneři určujeme vlastní právní základy pro zpracování a odpovídáme za zpracování v rozsahu, ve kterém se odehrává na jednotlivých stranách, a to včetně zabezpečení. Vy nicméně můžete uplatňovat svá práva plynoucí ze společného zpracování u kteréhokoli ze zapojených správců – nás, nebo našich partnerů.

4.5. Předávání mimo EU. V některých případech může dojít k předání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor, a to buď na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, vhodných záruk podle čl. 46 GDPR, případně výjimky dle čl. 49 GDPR.


5. VAŠE PRÁVA

5.1. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte právo:

 1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili;

 2. žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů);

 3. v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků;

 4. využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit;

 5. žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy;

 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme;

 7. kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

5.2. Způsob uplatnění práv. Vaše práva můžete uplatnit nejlépe e-mailem na naší e-mailové adrese obchod@dataligence.cz

5.3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).


6. COOKIES

6.1. Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Pro zjednodušení budeme všechny tyto technologie dále označovat jen jako "cookies".

6.2. Cookies nezbytné k poskytování služby. Některé cookies jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o cookies k:

 1. ukládání vámi provedeného nastavení webu,
 2. přihlašování k uživatelskému účtu,
 3. zajištění IT bezpečnosti.

6.3. Další druhy cookies. Některé cookies využíváme proto, abychom vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat cookies:

 1. pro zajištění analýzy návštěvnosti a využívání internetových stránek, a to vč. cookies třetích stran,
 2. pro reklamní účely ke zobrazování reklamy na našem a dalších webech přizpůsobené na míru, a to vč. cookies třetích stran,
 3. k přizpůsobení našeho webu na míru vám,
 4. pro zjišťování vaší geografické polohy.

6.4. Nastavení ukládání cookies. Vaše preference ohledně využívání cookies na našich internetových stránkách můžete vyjádřit příslušným nastavením přímo na našich internetových stránkách.


Tyto zásady jsou účinné od 01.062023.