OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto obchodní podmínky (Obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti stran smlouvy o poskytování digitálního obsahu (Smlouva) uzavírané prostředky komunikace na dálku na internetových stránkách https://cenovamapa.org (Internetové stránky) mezi Dataligence s.r.o., se sídlem Bucharova 2641/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 241 60 130, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 184201, telefonní číslo 728 160 408, email obchod@dataligence.cz (Poskytovatel) ajinou fyzickou či právnickou osobou (Uživatel; Poskytovatel a Uživatel dále jen Strany a každá zvlášť Strana).

1.2 Ujednání těchto Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

1.3 Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto Obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno něco jiného, vztahují se jejich jednotlivá ustanovení jak na Uživatele v postavení spotřebitele, tj. fyzické osoby, která s Poskytovatelem jedná nebo s ním uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (Spotřebitel), tak i na Uživatele v postavení podnikatele, tj. osoby, která není Spotřebitelem.


2. INTERNETOVÉ STRÁNKY


2.1 Internetové stránky, včetně veškeré prezentace na nich, mají pouze informativní a nezávazný charakter, a nepředstavují závaznou nabídku k uzavření jakékoli smlouvy, ani návrh dodat zboží či služby ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Poskytovatel není povinen ohledně prezentovaného obsahu uzavřít jakoukoli smlouvu.

2.2 Internetové stránky obsahují Službu, její popis a vzorové ukázky, jakož i vymezení obsahu jednotlivých verzí Předplatného (jak je tento pojem definován níže).

2.3 Internetové stránky jsou v rozsahu určeném Poskytovatelem přístupné všem Uživatelům.


3. SLUŽBA


3.1 Poskytovatel je obchodní společností, která, mimo jiné, skrze strojové učení analyzuje stahovaná data o realitním trhu a podrobně sleduje vývoj a současný stav realitního trhu v České republice, nabízí detailní informace o nemovitostním trhu v České republice, které vychází z transakčních dat, nabídkových dat, dat a informací o nemovitostním fondu zjištěných z veřejně i neveřejně dostupných informací, z informací získaných z vlastních zjištění a která je podle dodaných parametrů schopna generovat, mimo jiné, Analýzu (jak je tento pojem definován níže) prostřednictvím Internetových stránek (Služba).

3.2 Předmětem Služby je poskytnutí popisu příslušené lokality v České republice a popisu relevantních parametrů příslušné lokality a/nebo objektu, zejména (i) přehled lokální struktury a skladby bytového fondu (ii) aktuální nabídky novostaveb, (iii) aktivity realitního trhu novostaveb, starších bytů a rodinných domů (iv) nájmů v dané lokalitě (v) cen nemovitostí (Analýza) a to v rozsahu dle typu Předplatného zvoleného Uživatelem. Analýza je provedena na základě veřejně dostupných informací z různých zdrojů k určitému časovému okamžiku nebo období, zejména na základě statistických dat a údajů zveřejňovaných různými institucemi, které nejsou závazné, ale jejichž důvěryhodnost si však Poskytovatel ověřil. Údaje obsažené v Analýze mají pouze informativní charakter o určité lokalitě a objektu. Služba v žádném případě nepředstavuje poradenství v oblasti výběru nemovitostí a/nebo kvality určité lokality, ani nepředstavuje jiné poradenství (například právní poradenství) a vždy by měla být využita se zohledněním dalších dostupných informací a případně doplněna odborným poradenstvím. Poskytovatel věnuje vypracování Analýzy veškerou rozumně požadovanou péči, avšak nepřebírá ani nemůže nést žádnou odpovědnost za případnou újmu způsobenou nepřesností nebo neaktuálností vstupních dat ani za jakékoli případné negativní důsledky vzniklé použitím informací získaných z Analýzy.

3.3 Uživatel výslovně bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn obsah Služby během Předplaceného období měnit, pokud k tomu má spravedlivý důvod např, nikoli však výlučně, vyplývající ze změny právních předpisů, technologických změn, změn v podkladech, přizpůsobení Služby novému technickému prostředí nebo zvýšenému počtu uživatelů Služby.

3.4 Uživatel výslovně bere na vědomí, že Poskytovatel se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odborník ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku ve vztahu k poskytované Službě, Analýze a činnostem poskytovaným nebo jinak dodávaným na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pokud by se kdykoli po uzavření Smlouvy ukázalo (ať již v důsledku změny platných právních předpisů či jiných skutečností), že Poskytovatel spadá pod osoby uvedené v § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, Strany tímto vylučují odpovědnost Poskytovatele za veškerou újmu Uživateli, která by mu mohla vzniknout ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku, jehož použití Strany tímto vylučují v maximálním rozsahu povoleném podle účinných právních předpisů.

3.5 Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že pokud bude nebo se stane ustanovení článku 3.2, článku 3.3 a/nebo článku 3.5 těchto Obchodních podmínek neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné, respektive se ukáže, že odpovědnost Poskytovatele za škodu Uživatele vzniklou v souvislosti s poskytovanými Službami, Analýzou, v souvislosti s činnostmi poskytovanými nebo jinak dodávanými na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo v souvislosti s § 2950 Občanského zákoníku nebylo možné vyloučit v celém rozsahu, pak se odpovědnost Poskytovatele omezuje do maximální výše rovnající se peněžitému plnění, které Poskytovatel obdržel od Uživatele na základě Smlouvy a Poskytovatel není povinen nahradit Uživateli škodu přesahující tuto částku.


4. ZKUŠEBNÍ NABÍDKA


4.1 Poskytovatel opravňuje Uživatele k bezplatnému užívání Služby (Zkušební nabídka) do okamžiku vyhotovení jedné (1) Analýzy.

4.2 Zkušební nabídka je určena jen pro nové Uživatele. Uživatel je oprávněn Zkušební nabídku využít pouze jednou.

4.3 Uživatel bere výslovně na vědomí, že je k dispozici omezený počet Zkušebních nabídek do doby jejich vyčerpání a že platnost této Zkušební nabídky je časově a věcně omezená. Poskytovatel si vyhrazuje právo Zkušební nabídku neposkytnout a/nebo ukončit dříve, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, aniž by byl povinen po takovém okamžiku jakkoli kompenzovat Uživatele.


5. KONTRAKTAČNÍ PROCES


5.1 Pro objednání Služby je Uživatel povinen řádně absolvovat kontraktační proces, a to tak, že Uživatel vyplní kontaktní (registrační) formulář včetně níže uvedených údajů (pokud jsou Poskytovatelem požadovány):

 1. vyplní jméno, příjmení, e-mailovou adresu (Elektronická adresa), telefonní kontakt, případně formu a název společnosti, pokud jde o Uživatele - právnickou osobu a fakturační údaje;
 2. odešle údaje pod článkem 5.1.1 kliknutím na tlačítko "Odeslat"; a
 3. potvrdí aktivační e-mail a případně dokončí registraci vyplněním údajů tam uvedených.

5.2 Uživatelem (je-li Uživatelem fyzická osoba) se může stát pouze osoba starší 18 let, což registrací potvrzuje.

5.3 Uživatel je plně odpovědný za úplnost, přesnost a pravdivost uváděných údajů. Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu. Poskytovatel není povinen ověřovat soulad údajů Uživatele s jejich skutečným stavem a za jejich případný nesoulad neodpovídá. V případě změny údajů je Uživatel povinen Poskytovatele bezodkladně informovat a své údaje aktualizovat.

5.4 Uživatelům je před registrací umožněno seznámit se s Obchodními podmínkami, které jsou rovněž k dispozici na Internetových stránkách. Uživatel se zavazuje se s těmito Obchodními podmínkami seznámit a je povinen je v plném rozsahu dodržovat. Objednáním Zkušební nabídky, respektive Služby vyslovuje Uživatel s jejich zněním souhlas. Poskytovatel jako provozovatel při provozování Internetových stránek respektuje právo na soukromí a osobní údaje zpracovává výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy a Podmínkami zpracování osobních údajů a ochrany soukromí a ochrany soukromí přičemž absolvováním kontraktačního procesu Uživatel výslovně potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami uvedenými na Internetových stránkách.

5.5 Poskytovatel je oprávněn Uživatele požádat (i po absolvování kontraktačního procesu) o dodatečné potvrzení, pokud je to podle názoru Poskytovatele žádoucí, a to i telefonicky. Odmítne-li Uživatel kontraktační proces potvrdit nebo nepotvrdí-li jej Uživatel, považuje se objednávka za neprovedenou.

5.6 Smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany Poskytovatele s tím, že Uživatel je povinen k platbě Předplatného v souladu s článkem 6.3; pro účely předchozí věty se akceptací rozumí zaslání e-mailu ze strany Poskytovatele na Elektronickou adresu Uživatele.

5.7 Poskytovatel zpřístupní Službu bez zbytečného odkladu po uhrazení Předplatného. Za okamžik uhrazení Předplatného se považuje připsaní Předplatného na bankovní účet Poskytovatele.

5.8 Pokud si Uživatel objedná Službu, jejíž dostupnost se v průběhu kontraktačního procesu nebo po odeslání objednávky změnila, Poskytovatel informuje zprávou zaslanou na Elektronickou adresu Uživatele o její nedostupnosti. V rozsahu nedostupnosti objednané Služby zaniká odesláním zprávy závaznost objednávky, v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.

5.9 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen Smlouvu uzavřít, a to zejména s osobou, jež se vůči němu dopustila podstatného porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoliv existujícího či již zaniklého závazku.

5.10 Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Uživatel hradí sám, zejména jde-li o náklady vzniklé v souvislosti s využíváním internetové či telefonické služby. Za využití prostředků komunikace na dálku při komunikaci s Poskytovatelem nejsou Uživateli účtovány žádné zvláštní příplatky.

5.11 Od okamžiku umožnění Uživateli přístupu ke Službě a za předpokladu uhrazení Předplatného je Uživatel oprávněn zpřístupněnou Službu užívat.


6. PŘEDPLATNÉ


6.1 Služba je s výjimkou Zkušební nabídky provozována za dále stanovených podmínek za úhradu předplatného (Předplatné). Uživatel je povinen hradit Předplatné včetně daně z přidané hodnoty. Žádné jiné daně a poplatky, které nejsou v Předplatném zahrnuty, se nehradí, vyjma možných poplatků účtovaných třetími subjekty, jako je například mobilní operátor či poskytovatel internetového připojení za použití prostředků komunikace na dálku Uživatelem nebo vydavatel platební karty či banka za realizaci zvolené platební metody; o těchto poplatcích je Uživatel povinen se před uzavřením Smlouvy informovat.

6.2 Uživatelé hradí Předplatné platbami prostřednictvím platebních kanálů podporovaných Poskytovatelem, zejména pak platební kartou, či dalšími aktuálně podporovanými způsoby (dále společně Platební kanály či jednotlivě jen Platební kanál).

6.3 Předplatné se hradí předem na Uživatelem zvolené období, např. v délce jednoho (1) měsíce či jednoho (1) roku (Předplacené období). Předplatné bude účtováno k okamžiku začátku Předplaceného období. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že Předplacené období uplyne ve stejný čas posledního dne Předplaceného období, kdy došlo první den Předplaceného období k úhradě Předplatného.

6.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo přiměřené změny způsobu úhrady Předplatného dle technických a provozních potřeb či možností Poskytovatele. Dotčení Předplatitelé budou o takové změně informováni e-mailem na Elektronickou adresu.

6.5 Poskytovatel není poskytovatelem ani provozovatelem žádného z Platebních kanálů a nenese tak odpovědnost za průběh platebních transakcí v rámci nastaveného Platebního kanálu a ani k těmto platebním transakcím nemá přístup.

6.6 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě Předplatného hrazeného prostřednictvím Platebních kanálů jsou platby na následující Předplacené období prováděny automaticky až do okamžiku, kdy Uživatel automatické opakování platby Předplatného sám neukončí a to v rámci nastavení ve svém uživatelském účtu. Opakované platby Předplatného jsou prováděny nejdříve po uplynutí zvoleného Předplaceného období.

6.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo změny výše Předplatného, a to zejména z důvodu potřeby zohlednění změn na trhu, změn cenové hladiny, následkem legislativních či technologických změn, rušení či zavádění nových produktů, změn obchodní politiky, úprav Služeb atp.

6.8 Poskytovatel informuje Uživatele o změně výše Předplatného v dostatečném předstihu, v každém případě alespoň jeden (1) měsíc před účinností změny výše Předplatného, zasláním oznámení na kontaktní e‑mail. Nesouhlasí‑li Uživatel se změnou výše Předplatného, má právo ukončit Smlouvu postupem dle článku 9.2 těchto Obchodních podmínek. Neukončí‑li Uživatel Smlouvu, a pokračuje‑li i po úhradě Předplatného ve změněné výši ve využívání Služeb, platí, že přistoupil na změnu výše Předplatného. Již uhrazené Předplatné v rámci sjednaného Předplaceného období nejsou touto změnou dotčeny.


7. FUNKČNOST SLUŽBY, JEJÍ VÝLUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


7.1 Pro správné zobrazení Služby je zapotřebí internetové připojení a je nutné mít nainstalovaný internetový prohlížeč. Uživatel je povinen před odesláním objednávky otestovat, že technické a programové vybavení (zejména hardware, software a připojení na internet), jehož prostřednictvím hodlá Uživatel Službu užívat, umožňuje užívání Služby. Uživatel odesláním objednávky potvrzuje, že jeho technické vybavení umožňuje Službu užívat způsobem a v kvalitě, kterou očekává a požaduje.

7.2 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost zařízení Uživatele, na kterém má být Služba poskytována (hardware či software), internetového prohlížeče, internetového připojení, ani za jiné okolnosti, které mají za následek, že Služba nemůže být poskytována za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za vady Služby vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby do Služby nebo v důsledku užití Služby v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

7.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení poskytování Služby Uživateli podle Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetí osoby (zejména výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.).

7.4 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provádět pravidelnou údržbu nebo aktualizaci nebo vylepšení Internetových stránek, Služby i Analýzy, a je proto oprávněn provoz Internetových stránek (včetně Služby) omezit, případně Internetové stránky (včetně Služby) na určitou dobu zcela vyřadit z provozu, aniž by nesl za tuto výluku jakoukoli odpovědnost a/nebo byl povinen Uživatele jakkoli kompenzovat (například snížením Předplatného). Pro vyloučení pochybností, Poskytovatel není povinen provádět jakékoli aktualizace Služby (jakožto digitálního obsahu), a provádění aktualizací je na jeho výlučném uvážení; to neplatí ve vztahu k aktualizacím, které jsou nezbytné pro poskytování Služby bez vad.

7.5 Služba podléhá právní ochraně podle platných právních předpisů. Uživatel není oprávněn Službu zcela ani z části pozměňovat, upravovat, doplňovat, měnit ji či do ní jakkoli jinak zasahovat, spojovat ji s jinými díly, zařazovat ji do jiných děl nebo ji užívat v rozporu s jejím určením. Uživatel není oprávněn zpřístupněnou Službu šířit ani sdílet nebo ji jinak poskytovat či zprostředkovávat třetím osobám, a to v jakékoli formě (kopírováním, poskytnutím přístupových údajů apod.), ať již úplatně či bezplatně. Služba je určena pouze pro osobní/interní potřebu Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za jakékoli porušení této povinnosti. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn po Uživateli požadovat finanční prospěch, kterým se Uživatel bezdůvodně obohatil, včetně případných dalších škod a nákladů, které Poskytovatel v souvislosti s porušením této povinnosti Uživatele vznikly.

7.6 V případě, že má Uživatel jeden uživatelský účet, nesmí Uživatel zpřístupnit či jiným způsobem sdělit přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) třetí osobě. PokPokud má Uživatel více uživatelských účtů, je Uživatel povinen zajistit, aby každý uživatelský účet užívala pouze jedna Uživatelem zvolená fyzická osoba, jejíž údaje je povinen bez zbytečného odkladu sdělit Poskytovateli, a dále přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) nesdělovat a nezpřístupňovat další třetí osobě. V případě porušení povinnosti dle tohoto článku 7.6 je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a zrušit účet Uživatele, a to s účinky ke dni oznámení Uživateli o porušení jeho povinnosti. Poskytovatel je rovněž oprávněn po Uživateli požadovat finanční prospěch, kterým se Uživatel bezdůvodně obohatil, včetně případných dalších škod a nákladů, které Poskytovatel v souvislosti s porušením povinnosti Uživatele vznikly.

7.7 Uživatel není oprávněn Analýzu ani jiné výstupy ze Služby přeprodávat nebo jinak směňovat s jakoukoli jinou osobou a dále Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn publikovat či jiným způsobem sdělovat Analýzu ani jiné výstupy ze Služby na žádných platformách (ať již tištěných nebo elektronických).


8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE


8.1 Po dodání Služby je Uživatel povinen dodanou Službu náležitě prohlédnout a zkontrolovat její funkčnost. Zjistí-li její poškození či jinou vadu, je povinen bezodkladně vadu u Poskytovatele reklamovat, a to e-mailem na e-mailové adrese obchod@dataligence.cz.

8.2 K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele, je povinen Uživatel poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost, a to v míře, kterou po něm lze rozumně požadovat. Tato povinnost součinnosti Uživatele je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. Odmítne-li Uživatel součinnost poskytnout, není Poskytovatel povinen prokázat, že je Služba poskytována bez vad.

8.3 Reklamaci vyřídí Poskytovatel bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

8.4 Po marném uplynutí lhůty dle článku 8.3 těchto Obchodních podmínek může Uživatel v postavení Spotřebitele od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.5 Odpovědnost za vady a reklamace se řídí podle příslušných právních předpisů České republiky.


9. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ


9.1 Smlouva trvá do doby jejího ukončení.

9.2 Uživatel je oprávněn Smlouvu kdykoli, nejpozději však v poslední den Předplaceného období, ukončit na Internetové stránce v nastavení svého uživatelského účtu. Účinky ukončení Smlouvy nastávají ke konci příslušného období, za nějž bylo Předplatné již uhrazeno. Již uhrazené Předplatné se nevrací.

9.3 Smlouva je ukončena rovněž v případě, kdy po uplynutí Předplaceného období nedojde k provedení platby Předplatného na následující období, a to bez ohledu na důvod, pro který k provedení platby Předplatného nedošlo.

9.4 I po ukončení Smlouvy zůstává Uživateli zachován uživatelský účet. Uživatel je oprávněn kdykoli opět objednat u Poskytovatele poskytnutí Služby a Předplatné opět aktivovat, a to učiněním nové objednávky, resp. uzavřením nové Smlouvy s Poskytovatelem.

9.5 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy (a změnit heslo či vymazat účet Uživatele) s okamžitou platností, pokud Uživatel porušil svou povinnost v článku 7.5, článku 7.6 nebo článku 7.7 těchto Obchodních podmínek. V případě odstoupení od Smlouvy podle tohoto článku 9.5 těchto Obchodních podmínek pak Smlouva zaniká okamžikem, kdy odstoupení od Smlouvy bude doručeno Uživateli a Uživatel nemá nárok na vrácení Předplatného (jeho poměrné části).

9.6 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy (a změnit heslo či vymazat účet Uživatele), pokud Uživatel poruší jakoukoli jinou povinnost než tu, která je uvedena v článku 9.5 těchto Obchodních a nezjedná nápravu ani v dodatečné době 5 dnů ode dne oznámení Poskytovatele, aby tak Uživatel učinil. V případě odstoupení od Smlouvy podle tohoto článku 9.6 pak Smlouva zaniká okamžikem, kdy odstoupení od Smlouvy bude doručeno Uživateli a Uživatel nemá nárok na vrácení Předplatného (jeho poměrné části).

9.7 Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud další poskytování Služby nelze od Poskytovatele z technických, provozních nebo ekonomických důvodů spravedlivě požadovat. V takovém případě vrátí Poskytovatel Uživateli poměrnou část Předplatného.

9.8 Poskytovatel je oprávněn dle svého uvážení při splnění podmínek pro uplatnění svých práv podle odstavců 7.6 a 9.5 až 9.7 namísto ukončení Smlouvy pouze dočasně přerušit poskytování Služeb Uživateli a zablokovat jeho uživatelský účet, a to na dobu až do odstranění porušení Smlouvy Uživatelem.

9.9 Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že v případě ukončení Smlouvy za podmínkych v těchto Obchodních podmínkách uvedených nemá Uživatel nárok na vracení Předplatného (ani jeho části), není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně sjednáno jinak a/nebo není-li Stranami písemně sjednáno jinak.

9.10 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ukončením Smlouvy nejsou dotčeny (i) nároky Poskytovatele na uhrazení Předplatného ze strany Uživatele (ledaže tyto Obchodní podmínky stanoví výslovně jinak), (ii) ustanovení v článku 3.2 až článku 3.5 těchto Obchodních podmínek, (iii) ustanovení v článku 11 těchto Obchodních podmínek a (iv) ustanovení těchto Obchodních podmínek, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat Strany i ukončení Smlouvy.

9.11 Strany sjednávají, že jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy pouze na základě důvodů sjednaných v těchto Obchodních podmínkách a na základě kogentních ustanovení zákona. Pro vyloučení pochybností Strany dále činí nesporným, že neujednávají jakékoli důvody k výpovědi a současně vylučují v maximálním rozsahu přípustném platnými právními předpisy jakékoli dispozitivní zákonné ustanovení, které by kterékoli Straně umožňovalo od Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět.


10. Práva Uživatele v postavení SPOTŘEBITELE na ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A Z VADNÉHO PLNĚNÍ


10.1 Pojednává-li se v tomto článku 10 o Uživateli, myslí se jím pouze Uživatel v postavení Spotřebitele. Práva a povinnosti stanovené v tomto článku 10 se uplatní výlučně ve vztahu k Uživateli, jenž se nachází v postavení Spotřebitele. V případě, že je některé ustanovení článku 10 těchto Obchodních podmínek v rozporu s jiným ustanovením těchto Obchodních podmínek, má ve vztahu k Uživateli v postavení Spotřebitele přednost ustanovení článku 10 těchto Obchodních podmínek.

10.2 Uzavřením Smlouvy Uživatel výslovně uděluje souhlas s poskytováním Služby ihned po uzavření Smlouvy. Vzhledem k tomu bere Uživatel na vědomí, že v případě svého odstoupení do Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, je povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část Předplatného do okamžiku odstoupení od Smlouvy za poskytování Služby.

10.3 Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že Služba:

 1. odpovídá sjednanému popisu a rozsahu, jakož i kvalitě, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a dalším sjednaným vlastnostem, je vhodná pro účel, pro který jej Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil, a je dodávána se sjednaným nebo důvodně očekávaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci (pokud je nutné Službu instalovat), a uživatelskou podporou (pouze pokud je sjednána);
 2. je vhodná k účelu, ke kterému se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích stran, právní předpisy, technické normy nebo oborové kodexy, pokud technické normy neexistují;
 3. odpovídá svým rozsahem, kvalitou a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem digitálního obsahu stejného druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení Poskytovatele nebo jiné osoby ve stejném smluvním řetězci, zejména reklamu nebo označení;
 4. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, který Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy (pokud došlo ke zpřístupnění); a
 5. bude poskytována bez vad a dále také za vadu způsobenou nesprávným propojením Služby s digitálním prostředím Uživatele, které bylo podle Smlouvy provedeno Poskytovatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl Uživatel a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého Poskytovatelem.

10.4 Uživatel může vytknout vadu, která se u Služby projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. Má-li Služba vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Služba měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Poskytovatele. Poskytovatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Služba měla bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil Uživateli značné obtíže, přičemž bude zohledněna povaha Služby a účel, pro který ji Uživatel požadoval.

10.5 Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním Služby, může Uživatel od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se Strany výslovně dohodly. Uživatel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že Poskytovatel Službu neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání Stran nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

10.6 Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

 1. Poskytovatel vadu neodstranil podle článku 10.4 nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele,
 2. se vada projeví i po jejím odstranění,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
 4. dojde k marnému uplynutí lhůty dle článku 8.3 těchto Obchodních podmínek.

10.7 Přiměřená sleva se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou Služby bez vady a vadné Služby, která byla Uživateli poskytnuta. Má-li být Služba poskytována po určitou dobu, bere se v úvahu doba, po kterou byla poskytována vadně; Uživatel má nárok na slevu i v případě, že od Smlouvy odstoupí.

10.8 Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, pokud je vada Služby pouze nepodstatná; má se za to, že vada není nepodstatná.

10.9 Uživatel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Poskytovateli.

10.10 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Služby bez vady a vadné Sužby, která byla Uživateli poskytnuta s tím, že se zohlední se doba, po kterou byla Služba poskytována vadně; Uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Služby jen nevýznamná.

10.11 Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Uživateli, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Uživatel uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým Uživatel uhradil Předplatné, ledaže Uživatel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1 Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. V případě existence mezinárodního prvku Poskytovatel a Uživatel prorogují české soudy jako fórum rozhodné pro řešení sporů, přičemž místní příslušnost soudu se bude řídit obecným soudem Poskytovatele.

11.2 Poskytovatel tímto informuje Uživatele, který je v postavení Spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetové stránky www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy rovněž prostřednictvím platformy pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetových stránkách ec.europa.eu. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3 Při pochybnostech, zejména zda byla Služba dodána nebo zda byl proveden jiný úkon, je rozhodující výpis ze systému Poskytovatele, případně třetí osoby pověřené ze strany Poskytovatele.

11.4 V případě dotazů Uživatele ohledně Služby, fakturace či jiných souvisejících úkonů je Uživatel oprávněn se obrátit na Poskytovatele prostřednictvím obchod@dataligence.cz.

11.5 Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem související se Smlouvou probíhající elektronickou cestou prostřednictvím Elektronické adresy se považuje za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí poštovní zprávy. Rovněž je možné (i) osobní doručování (v takovém případě je nutné potvrzení Uživatele o převzetí s uvedením data, jména, příjmení a/nebo firmy, s jeho podpisem) nebo (ii) doručování písemně na adresu adresy a/nebo sídla (v takovém případě je písemnost doručena, jakmile ji druhá Strana převezme; právní účinky doručení písemnosti má i odmítnutí převzetí zásilky).

11.6 Poskytovatel je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy (včetně Smlouvy jako celku) na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Uživatele. Uživatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy (včetně Smlouvy jako celku) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

11.7 Uživatel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku z této Smlouvy za Poskytovatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Poskytovatele (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

11.8 Smlouva i Obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

11.9 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena.

11.10 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel ve smyslu § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto Obchodní podmínky. Strany činí nesporným, že z povahy závazků Poskytovatele podle těchto Obchodních podmínek vyplývá rozumná potřeba pozdější změny těchto Obchodních podmínek.

11.11 Znění těchto Obchodních podmínek může Poskytovatel v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. O přiměřené změně či doplnění Obchodních podmínek Poskytovatel informuje Uživatele zasláním nových obchodních podmínek na Elektronickou adresu. Uživatel má v takovém případě právo odmítnout změnu Obchodních podmínek a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní lhůtě 30 kalendářních dnů, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná.

11.12 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.06.2023.